To increase security, speed and for a better experience when using our website, we recommend upgrading your browser

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล        หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องยื่นคำขอก่อนดำเนินการใดๆ เช่น การอนุญาต การอนุมัติ เป็นต้น
ผู้ใช้บริการ   หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นประชาชนที่ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือใช้บริการอื่นใดของบริษัท ฯด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท            หมายถึง  บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Website       หมายถึง  สื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการรวบรวม หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งหน้าเว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นด้วยเพื่อเป็นช่องทางการตลาด และเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าให้มากขึ้น
Mobile Application หมายถึง  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง  ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
        1  ลูกค้า ที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการบ้าน/คอนโด และมีการกรอกข้อมูลให้บริษัทฯผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบฟอร์ม หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการเรื่องต่าง ๆ  อาทิ สอบถามความพึงพอใจ จองสิทธิ์ จองบ้าน ทำสัญญา หรือความประสงค์อื่น ๆ  โดยบริษัทฯจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้บริการยินดีให้ข้อมูลไว้  อาทิ ชื่อและที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail Address และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อใช้จอง ทำสัญญา โอนกรรมสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ หรือดำเนินการตามเรื่องที่ลูกค้าแจ้ง
        2  บริษัทฯมีการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานผ่านกระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากร โดยฝ่ายบุคคล
        3  บริษัทฯมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่านผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ, Mobile Application ซึ่งในเว็บไซต์หรือ Application ได้มีการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต เช่นการรับชำระเงินงวดดาวน์บ้าน/คอนโด การลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ซื้อบ้าน/คอนโด หรือขอรับสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ โดยข้อมูลที่ทางบริษัทฯได้จัดเก็บ เช่น User Name, Email, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ เป็นต้น
        ทั้งนี้บริษัทฯมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น
     - หมายเลขไอพี (IP Address)
     - เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
     - หน้าเว็บ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม
     - เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัทฯ เป็นต้น   
     4  บริษัทฯดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมของระบบเว็บไซต์หรือกิจการของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยการนำข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งข้อมูลตัวตนและข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการดูแลการเข้าร่วมในการแข่งขัน โปรโมชั่น ปรับปรุงระบบเว็บไซต์  ระบบงานที่เชื่อมโยง  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  ใช้สำหรับส่งจดหมายข่าวในโอกาสต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือบริการในโอกาสต่างๆ  และเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการให้สำเร็จลุล่วงในการใช้บริการระบบเว็บไซต์
ทั้งนี้ รายละเอียดตามข้างต้นเป็นตัวอย่างข้อมูลที่เราอาจจะเก็บรวบรวม โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น
 
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
        เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  โดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น
       
มาตรการรักษาความลับของข้อมูล
        บริษัทฯมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า จะปลอดภัยด้วยมาตรการต่างๆ ในการปกป้องข้อมูล ดังต่อไปนี้
        1 กระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากร โดยฝ่ายบุคคล ให้จัดเก็บข้อมูลของพนักงานทุกท่านในโปรแกรม หรือ Application ที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น โดยให้มีมาตรการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และห้ามมิให้นำไปเผยแพร่ คัดลอก ดัดแปลง หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับหรือยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
        2 กระบวนการงานขาย / เช่า / สมัครสมาชิก ให้พนักงานขายหรือตัวแทนขาย จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เข้าโปรแกรม หรือ Application ที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น กรณีไม่ใช่เอกสารทางราชการ ให้ทำลายทิ้งทันทีภายใน 7 วันทำการ, กรณีเป็นเอกสารทางราชการให้จัดเก็บไว้ในฝ่ายที่กำหนดเท่านั้น เช่น ฝ่ายการเงิน หรือฝ่ายกฎหมายเท่านั้น และห้ามมิให้นำข้อมูลไป เผยแพร่ คัดลอก ดัดแปลง หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าออกนอกบริษัทฯโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
        3 บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application ต่างๆ และเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลายหรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ และ บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application ให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ (ประกาศครั้งที่ 15 นโยบายและข้อกำหนดการใช้ระบบสารสนเทศในบริษัทฯ)
        4 บริษัทฯอาจทำความตกลงกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่เป็นคู่ค้า คู่สัญญา พันธมิตรทางธุรกิจ หรือตัวแทนที่เป็นผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทฯ เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ระบบ  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวจะได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นอย่างจำกัด  โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้  ในกรณีที่บริษัทฯได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ  เช่น  การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจกรรมของเว็บไซต์หรือกิจการของบริษัทฯ การจัดส่งข้อมูลของส่งเสริมการขาย  เป็นต้น  บริษัทฯจะกำหนดให้บุคคลภายนอกที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ  และกำหนดข้อห้ามเรื่องมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการของบริษัทฯหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ โดยระบุเป็นข้อหนึ่งในสัญญา หรือเอกสารว่าจ้าง เป็นต้น
              
การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
บริษัทฯจะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยยื่นคำร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ผ่านช่องทาง Email : info@estarpcl.com ซึ่งทางบริษัทฯจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
            ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใดๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น บริษัทฯจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
        โดยบริษัทฯขอรับรองว่า  จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวมไว้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด  เว้นแต่
        1)  บริษัทฯได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
        2)  เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการให้สำเร็จลุล่วง
        3)  เป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจหรือกำหนดไว้ เช่น มีคำสั่งศาลให้เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกได้ เป็นต้น
 
สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
        1  เจ้าของข้อมูลสามารถขอเข้าถึง/ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น สำเนาใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด โดยกรอกความประสงค์ในแบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งความประสงค์ข้อมูลส่วนบุคคล” พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ scan ส่งเอกสารมาที่ email : info@estarpcl.com ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล
        2  เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลเป็นปัจจุบันได้
        3  เจ้าของข้อมูลสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 
 ช่องทางการติดต่อบริษัท
(1)   Sale Office บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) โทร. 091-949-0000
(2)   Download Application : STAR FAMILY ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
(3)   Website : www.estarpcl.com
(4)   Email : info@estarpcl.com

ฝ่ายบริการลูกค้า 091 949 0000